Wypożyczalnia samochodów Joy Car
Facebook
Lokalizacja ul. Piłsudskiego 19
97-400 Bełchatów
Czynne Pn - Pt: 9:00 - 18:00
Sobota: 10:00 - 14:00
Telefony 781 781 424
607 607 300
Menu

REGULAMIN SAMOCHODY

 Regulamin wypożyczalni samochodów Auta-Skutery. Obowiązuje od 01.01.2018r.

 

Wstęp

 1. Regulamin określa zasady używania samochodów oraz prawa i obowiązki Stron w ramach umów zawieranych przez: “JOY” Krzysztof Skupiński z siedzibą przy ulicy Słowackiego 46, 97-300 Piotrków Tryb. oddz. ul. Piłsudskiego 19, 97-400 Bełchatów, NIP: 771-182-82-40, numer telefonu: + 48 781 781 424, + 48 607 607 300, adres e-mail: biuro@auta-skutery.pl
 1. W razie sprzeczności umowy i Regulaminu strony związane są umową.

         Definicje

 1. Najemca:

a)  osoba fizyczna mająca ukończony 23 rok życia i posiadająca prawo jazdy minimum 24 miesięcy oraz dowód osobisty (w przypadku obywatela kraju należącego do Unii Europejskiej – dokument potwierdzający tożsamość zgodnie z prawem

krajowym właściwym dla miejsca zamieszkania, w przypadku pozostałych obcokrajowców – ważny paszport), biorąca samochód do używania w imieniu własnym;

b)  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w imieniu której samochód bierze do używania

osoba przez nią upoważniona.

 1. „Wynajmujący”

“JOY” Krzysztof Skupiński  z siedzibą w Piotrkowie Tryb, będąca Stroną Umowy, w imieniu własnym oddająca samochód do używania;

 1. „Strona”/„Strony” – Najemca lub Wynajmujący;
  1. „Umowa”
  2. Umowa najmu samochodu, zawarta przez Strony;
  3. „Zamówienie/Zlecenie” – złożone w sposób określony w umowie ramowej i potwierdzone przez Wynajmującego zamówienie samochodu albo złożona przez podmiot trzeci dyspozycja najmu na rzecz Najemcy;
  4. „Protokół” – protokół zdawczo – odbiorczy, stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy, będący jej integralną częścią, określający szczegółowy stan samochodu, w tym stan techniczny w chwili odbioru samochodu przez Najemcę oraz w chwili zwrotu samochodu Wynajmującemu;
  5. „k.c.” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.); Wydanie i zwrot pojazdu
   1. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem samochodu w chwili jego odbioru. Wszelkie uwagi Najemcy dotyczące stanu samochodu przy jego odbiorze powinny zostać uwzględnione w Protokole, z zastrzeżeniem wad ukrytych.
   2. Wydanie i zwrot samochodu nastąpi w miejscu i czasie wskazanym w Umowie lub Zamówieniu/Zleceniu, na podstawie Protokołu podpisanego przez Strony lub upoważnionych przedstawicieli Stron. Z chwilą wydania samochodu, na Najemcę przechodzi

ryzyko niezawinionego przez Wynajmującego ubytku, utraty lub uszkodzenia samochodu.

 1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu w terminie przewidzianym Umową lub Zamówieniem/Zleceniem. Samochód musi być zatankowany paliwem do poziomu z Protokołu z dnia wydania Najemcy oraz w stanie zgodnym ze stanem wydania, pogorszonym o ewentualne zużycia będące następstwem prawidłowego używania samochodu.
  1. W przypadku zwrotu samochodu niedotankowanego paliwem do poziomu z Protokołu z dnia wydania Najemcy, Najemca

zobowiązuje się ponieść koszt uzupełnienia paliwa + 100PLN.

 1. W momencie zwrotu samochodu, pracownik Wynajmującego dokona oceny stanu samochodu. Uwagi wpisane zostaną do Protokołu.
  1. Opóźnienie w zwrocie samochodu do jednej godziny zegarowej jest bezpłatne. Zwrot samochodu po tym czasie powoduje

naliczenie kolejnej pełnej doby.

 1. Zamiar przedłużenia najmu Najemca powinien zgłosić w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej potwierdzonej mailowo biuro@auta-skutery.pl, tel. + 48 781 781 424, + 48 607 607 300. wynajmującemu i uzyskać zgodę minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Najemca nie może przedłużać najmu bez wniesienia opłaty za przedłużenie. Jeżeli Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu i nie dokona opłaty za przedłużenie, samochód zostanie zgłoszony na policję, jako skradziony.
 2. W wypadku opóźnienia w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi.
  1. Poruszanie się samochodem poza granicami Unii Europejskiej jest zakazane za wyjątkiem uzyskania uprzedniej zgody

Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności oraz wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia.

 1. Poruszanie się poza granicami Unii Europejskiej bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego rodzi po stronie Najemcy obowiązek pokrycia wszelkich kosztów związanym z używaniem samochodu poza granicami Unii Europejskiej.
 2. W przypadku wyjazdu poza granice Unii Europejskiej bez zgody Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do zapłaty opłaty administracyjnej w wysokości potrójnej stawki czynszu brutto za każdą dobę pozostawania samochodu poza granicami Unii Europejskiej.

 

Obowiązki Najemcy

 

 1. Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą starannością oraz zwrócić go w stanie, w jakim znajdował się w chwili wydania go Najemcy. Najemca przyjmuje

do wiadomości, i wyraża zgodę na fakt, że samochód jest wyposażony w urządzenie monitorujące GPS.

2.  Najemca otrzymuje samochód czysty w środku i na zewnątrz i jest zobowiązany oddać go w takim samym stanie.

 1. Najemca lub osoba kierująca samochodem zobowiązane są używać samochód w sposób określony w umowie oraz odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu samochodu a ponadto zobowiązują się do:

a)  zamykania samochodu, włączania urządzeń antykradzieżowych oraz zabezpieczenia poza samochodem dowodu rejestracyjnego

i kluczyków samochodu przy każdorazowym wyjściu z samochodu;

 

b) wykonywania na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli samochodu obejmującej w szczególności sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego oraz sprawdzanie prawidłowego ciśnienia w oponach i działania świateł;

c) zapoznania się z dokumentacją samochodu i używania samochodu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem;

d)  stosowania w samochodach odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie z informacją podaną przy wlewie paliwa lub instrukcji

obsługi samochodu;

e)  niezwłocznie (lecz nie później niż w terminie 6 godzin od zaistnienia) zawiadomić Wynajmującego o nieprawidłowościach w pracy samochodu, a także do zawiadomienia Wynajmującego lub przedstawiciela Assistance zgodnie z marką używanego Pojazdu

o uszkodzeniu, unieruchomieniu lub zniszczeniu samochodu telefonicznie , numer telefonu: + 48 781 781 424, + 48 607 607 300, lub mailem na adres e-mail: biuro@auta-skutery.pl

f) zapłaty mandatów lub innych kar i opłat wynikających z naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Najemca ponosi odpowiedzialność.

g) Koszt paliwa zużytego podczas najmu oraz koszt płynu do spryskiwaczy szyb pokrywa Najemca.

h)  Udostępnianie samochodu do używania w imieniu Najemcy możliwe jest tylko i wyłącznie osobom, które posiadają stosowne uprawnienia, na odpowiedzialność i ryzyko Najemcy.

i)  Najemca nie może - bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie - oddać samochód osobie trzeciej do używania w podnajem, dzierżawę.

j)  Pod rygorem obowiązku zapłaty na rzecz Wynajmującego wszelkich kosztów poniesionych lub konicznych do poniesienia w celu

przywrócenia samochodu do stanu poprzedniego, zabronione jest:

-palenie tytoniu w samochodzie;

-używanie samochodu do uruchamiania innych pojazdów, a także holowanie innych pojazdów, przyczep lub jakichkolwiek innych

rzeczy;

-dokonywanie w samochodzie przeróbek lub zmian;

-przekraczanie dopuszczalnej ładowności samochodu;

- używanie samochodu w wyścigach, rajdach, zawodach, a także jazda po torach wyścigowych ( nie biorąc udziału w zawodach )

-przewożenie w samochodzie zwierząt;

-oklejanie samochodu jakimikolwiek materiałami;

-przewożenie samochodem materiałów lub substancji mogących powodować zniszczenie, uszkodzenie lub zabrudzenie samochodu;

-prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 1. Wszelkie koszty powstałe z eksploatacji samochodu w sposób niezgodny z regulaminem ponosi Najemca. Awarie, uszkodzenia,

kradzież samochodu

 1. Najemca udostępni Wynajmującemu samochód pod rygorem kary umownej w celu wykonania przeglądu okresowego lub

wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego.

 1. Najemca ma obowiązek zgłoszenia Wynajmującemu konieczności wykonania przeglądu lub napraw w samochodzie.
 2. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania samochodu bez zgody Wynajmującego. Najemca pokryje koszty związane z takimi działaniami. W przypadku pozostawienia poza miejscem zwrotu samochodu niesprawnego lub uszkodzonego z winy Najemcy, Najemca ponosi koszt holowania samochodu. Powyższe nie wyłącza dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.

8.  W przypadku nie podstawienia samochodu do przeglądu przez Najemcę, co jest podstawą utraty gwarancji producenta

samochodu, Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w wysokości 5000zł netto chyba, że powyższe nastąpiło z powodu siły wyższej.

 1. Najemca jest zobowiązany do uregulowania wszelkich należności wynikających ze szkód powstałych w samochodzie, w tym w jego elementach zewnętrznych i elementach wyposażenia wnętrza, spowodowanych przez Najemcę lub osobę, której powierzył samochód do używania.
  1. W przypadku, o którym mowa w pkt 5 powyżej, Najemca jest zobowiązany:

a)  do pokrycia kosztów naprawy samochodu w pełnej wysokości, w sytuacji, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania;

b)  w sytuacji, gdy wartość naprawy samochodu będzie przewyższać kwotę przyznanego przez ubezpieczyciela odszkodowania – do pokrycia różnicy między tymi kwotami. Koszty te będą naliczane na podstawie kosztorysu sporządzonego przez autoryzowany serwis samochodowy wskazany przez Wynajmującego.

 1. W przypadku kradzieży samochodu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku, obowiązkiem Najemcy jest bez zbędnej zwłoki powiadomienie o tym fakcie Policji, zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej oraz powiadomienie Wynajmującego (nie później niż w ciągu 12 godzin) pod numerem tel. + 48 781 781 424, + 48 607 607 300,lub na adres e-mail: biuro@auta-skutery.pl. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest współdziałać z zakładem ubezpieczeń w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności dostarczyć:

a)  druku zgłoszenia szkody znajdującego się w samochodzie;

b) kopii prawa jazdy Najemcy lub osoby, która faktycznie kierowała samochodem;

c) kopii dokumentu tożsamości Najemcy lub osoby, która faktycznie kierowała samochodem;

d) dokumentów samochodu;

e) kluczyków;

f) oświadczenia sprawcy szkody, o ile zostało sporządzone lub jednostkę Policji przybyła na miejsce zdarzenia.

 1. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty

Wynajmującemu.

 1. Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką Wynajmujący poniósł w wyniku kradzieży lub całkowitego uszkodzenia samochodu, w zakresie, w jakim szkoda nie została naprawiona w drodze wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, w szczególności do zapłaty wartości rynkowej samochodu, zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez autoryzowanego dealera

wskazanego przez Wynajmującego.

 1. Niezwłocznie po zwrocie samochodu lub po otrzymaniu decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami:

a) usunięcia szkód wynikłych z niewłaściwej eksploatacji samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, nieobjętych ryzykami w ramach

polisy ubezpieczeniowej (np. drobne uszkodzenia karoserii);

 

b)  utraty wartości rynkowej samochodu na skutek jego uszkodzenia w razie, gdy przyczyna uszkodzenia była zawiniona przez Najemcę lub osobę prowadzącą samochód.

 

Samochód zastępczy

 1. W przypadku unieruchomienia samochodu na okres dłuższy niż 12 godzin Wynajmujący zapewni Najemcy inny samochód (samochód zastępczy w miarę możliwości w klasie podobnej do najmowanego) lub zwróci Najemcy czynsz proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu najmu przewidzianego w Umowie lub Zamówieniu/Zleceniu.
 2. Samochód zastępczy, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, od momentu przekazania na podstawie Protokołu staje się samochodem docelowym i jego używanie stanowić będzie kontynuację Umowy lub Zamówienia/Zlecenia.
  1. W przypadku szkody całkowitej lub jego kradzieży samochodu, Strony wspólnie postanowią o warunkach kontynuowania

Umowy lub Zamówienia/Zlecenia z użyciem samochodu zastępczego, jako docelowego.

 1. Najemcy nie przysługuje samochód zastępczy w przypadku:

a)  szkody powstałej w wyniku rażącego niedbalstwa Najemcy;

b)  utraty dokumentów samochodu, kluczyków/karty lub polisy ubezpieczeniowej z przyczyn leżących po stronie Najemcy;

c) unieruchomienia samochodu poza granicami RP;

d) szkód parkingowych i aktów wandalizmu, a także przebicia opony.

 

Opłata najmu

 1. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę (okres płatności) według stawki określone w Umowie lub Zamówieniu/Zleceniu. Opóźnienie w zwrocie samochodu do jednej godziny nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu. Opłatę z czynsz pobiera się z góry.
 2. W przypadku najmu z OC sprawcy – do przekazania Wynajmującemu, najpóźniej w chwili odbioru samochodu, druku pełnomocnictwa, podpisanego przez posiadacza pojazdu, który doznał szkody w związku z ruchem pojazdów, niezbędnego do rozliczenia bezgotówkowego.
 3. Czynsz najmu zawiera ubezpieczenie samochodu w zakresie OC, AC. Czynsz nie zawiera opłat za świadczenia dodatkowe, które w przypadku ich zamówienia przez Najemcę płatne są według cennika (foteliki dziecięce, bagażnik dachowy, i.t.p).
 4. Na żądanie Najemcy zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zwrotu samochodu, Wynajmujący wystawi fakturę VAT. Najemca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.
  1. Wszelkie opłaty związane z uszkodzeniem, kradzieżą samochodu oraz opłaty za usługi dodatkowe będą rozliczane zgodnie z

regulaminem.

 1. Przy podpisaniu Umowy lub Zamówienia/Zlecenia Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję zgodnie z cennikiem, stanowiącą zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego względem Najemcy z tytułu przewidzianych w Umowie lub Zamówieniu/Zleceniu oraz regulaminu należności Wynajmującego. Dopuszcza się wniesienie kaucji w gotówce, przelewem lub poprzez preautoryzację karty kredytowej. Kaucja podlega zwrotowi (w całości lub w części) w przypadku braku stwierdzenia - podczas zwrotu samochodu - podstaw do jej zatrzymania w całości lub w części.
 2. W przypadku konieczności potrącenia z kaucji opłat wynikających z kosztów napraw, kaucja podlega zatrzymaniu przez Wynajmującego do daty zakończenia naprawy lub ostatniej z napraw, a Wynajmujący w terminie 3 dni od tej daty zwróci Najemcy pozostałą część kaucji, jeżeli wartość naprawy lub napraw była niższa od wysokości kaucji.
 3. Najemca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Wynajmującego następujących opłat dodatkowych zawartych w załączniku do umowy „opłaty dodatkowe”
 4. Zapłata opłat dodatkowych przewidzianych w powyżej, nie wyłącza uprawnienia Wynajmującego żądania odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w k.c.

 

Najem samochodu z OC sprawcy/Assistance

 1. W przypadku najmu samochodu zastępczego z OC sprawcy, Najemca ma obowiązek dostarczyć Wynajmującemu najpóźniej przy

odbiorze samochodu następujące dokumenty

a)  pełnomocnictwo do rozliczenia kosztów najmu z ubezpieczycielem sprawcy;

b)  kopię oświadczenia sprawcy kolizji lub kopię notatki policyjnej potwierdzającą odpowiedzialność sprawcy;

c) dane polisy OC sprawcy (nr polisy, imię i nazwisko sprawcy, PESEL, adres sprawcy);

d)  kopię dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu;

e) kopię dowodu osobistego;

f) kopię prawa jazdy;

g) kopię zlecenia naprawy uszkodzonego pojazdu wystawionego przez warsztat samochodowy realizujący naprawę;

h)  numer zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi sprawcy.

 1. W przypadku najmu samochodu zastępczego z OC sprawcy, samochód udostępniony Najemcy w ramach Umowy nie będzie klasy wyższej niż pojazd, który został uszkodzony.
  1. Najem samochodu zastępczego z OC sprawcy albo w ramach Assistance sprawcy kończy się z upływem okresu, na jaki został

autoryzowany przez ubezpieczyciela OC sprawcy/Assistance. Wynajmujący niezwłocznie powiadomi Najemcę o braku

autoryzacji dalszego okresu najmu przez ubezpieczyciela OC sprawcy/Assistance, wzywając Najemcę do natychmiastowego zwrotu samochodu (lecz nie później niż ostatniego dnia okresu autoryzowanego przez ubezpieczyciela OC sprawcy/Assistance) lub do złożenia w terminie 6 godzin oświadczenia (telefonicznie +48 781 781 424, +48 607 607 300, lub na adres e-mail:

biuro@auta-skutery.pl

 1. O przedłużeniu Umowy o dalszy okres, wskazany przez Wynajmującego, przewidywany na podstawie technologicznego czasu naprawy wynikającej z kalkulacji naprawy poszkodowanego pojazdu lub o inny okres wskazany przez Najemcę. Brak złożenia przez Najemcę oświadczenia o przedłużeniu obowiązywania Umowy i jednoczesne dalsze używanie samochodu stanowi bezumowne korzystanie z samochodu. Należności z tytułu używania samochodu po upływie okresu najmu autoryzowanego przez

ubezpieczyciela OC sprawcy/Assistance obciążają Najemcę zarówno w razie przedłużenia okresu obowiązywania Umowy, jak też w przypadku bezumownego korzystania z samochodu. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z samochodu wynosi 1000 zł netto (1230 zł brutto) za każdą kolejną rozpoczętą dobę wynajmu.

 1. Najemca ma obowiązek współdziałania z Wynajmującym w sprawach związanych z rozliczeniem kosztów najmu z

ubezpieczycielem OC sprawcy.

 1. W przypadku odmowy przez ubezpieczyciela OC sprawcy/Assistance wypłaty przysługujących Wynajmującemu należności z tytułu najmu samochodu, Najemca zobowiązany jest do ich zapłaty na rzecz Wynajmującego w terminie 7 dni od dnia wezwania. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzedzającym znajduje zastosowanie również w przypadku odwołania pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1 lit. a) powyżej.

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszystkie ceny wymienione w regulaminie są cenami netto.

2. Wszelkie zmiany Umowy Najmu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. Reklamacje należy kierować listownie na adres siedziby Wynajmującego lub na adres email: biuro@aut-skutery.pl

 1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania się o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania oświadczeń i pism kierowanych na dotychczasowy adres za doręczone.

5. Administratorem danych osobowych jest Joy Krzysztof Skupiński;

Dane osobowe są przetwarzane przez Joy Krzysztof Skupiński lub podmioty trzecie z nim współpracujące w celu

realizacji umowy najmu, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług JOY Krzysztof Skupiński.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 1. Niniejszy regulamin oraz umowa najmu podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe w związku z umową najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego, za wyjątkiem spraw, w których stroną jest konsument w rozumieniu art. 221 k.c., które rozstrzygać będzie sąd właściwości ogólnej.

JOY Krzysztof Skupiński z siedzibą w Piotrkowie przy ulicy Słowackiego 46, 97-300 Piotrków Tryb, NIP: 771-182-82-40, numer telefonu: + 48 781 781 424, + 48 607 607 300, adres e-mail: biuro@auta-skutery.pl;

 1. Najemca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz warunkami ubezpieczenia Pojazdu i zrozumiał ich treść oraz że:

a)  podane przez niego dane są zgodne ze stanem rzeczywistym;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) posiada wymagane uprawnienia pozwalające na kierowanie samochodem, a w szczególności, że nie jest pozbawiony na mocy orzeczenia sądu lub kompetentnego organu, prawa kierowania pojazdem mechanicznym;

d) nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie mogące doprowadzić do pozbawienia go uprawnień do kierowania pojazdem

mechanicznym.

                       

 

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 50913